Yönetim Becerileri

Yönetim Becerileri

Globalleşen dünyaya aykırı ama yanında durup kazanabilmek.

Globalleşen dünyada işletmelerin yoğun rekabet ortamında bulunması ve yoğun iş temposu ortamında gerek tepe gerekse alt departman yöneticilerinin kendilerini ve çalışanlarını motive ederek etkinliklerini artırmak için çağdaş teknolojinin sunduğu ortamlardan ve gelişmelerden yararlanmaları gerekmektedir.Bu nedenle yöneticilerin etkin yöneticilik ve liderlik mekanizmalarını, pratik, uygulanabilir bir tarzda farklı bir vizyonla sunarak, yönetim ve liderlik becerilerini marjinal faydaya taşımaları gerekmektedir.
yonetim-569x349

 Tanışma seansına katılmak istiyorum. Tanışma Seansına Katıl Başlığına tıklayın ve gerekli formları doldurun, En kısa sürede sizlere ulaşılacaktır.

İletişim Formu

*
*
To use reCAPTCHA you must enter the API keys on the Quform settings page.

Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi ve Liderlik

“Eğer çalışanlarınız, her gün etraflarına bakıp tekdüze bir şeyler görüyor ve yeni iş yöntemleri geliştirmek için çaba harcamıyorlarsa; yolunda gitmeyen bir şeyler var demektir.”
T.OHNODoğru yönetimle ortak hedeflere ve sonuçlara ulaşılır. Yönetim becerileri; tecrübeden yararlanmak, çok okumak  gibi etkinliklerle  gelişebilir, ancak bunlar yeterince etkili olmayacağı gibi gereksiz zaman kayıplarına da neden olur. Modern dünyanın gerektirdiği seviye ise yönetimin doğru tecrübe ve eğitimin süzgecinden geçmesi gerektiğidir.AMAÇ

 • Modern yöneticiliğinin gerektirdiği temel prensip ve teknikleri edinmek
 • Yöneticilerin, etkili birer lider olarak, çalışanlarını başarılı bir ´Takım´ halinde çalıştırmasını sağlamak.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Yöneticilik fonksiyonlarının ve liderlik fonksiyonlarının genel bir analizi ve bu fonksiyonların paralelinde etkin bir takım çalışmasında yöneticinin hayati rolü ve sorumlulukları
 • Belirli durumlarda ´Durumsal yönetim -liderlik´ tekniklerinin pratik ve insan davranışlarını etkileyici bir biçimde uygulamaya konulması
 • *Yönetim fonksiyonlarından; Planlama, görevlendirme (delege etme) ve kontrol fonksiyonlarının yapısı ve bu yapı içinde gerekli tekniklerin uygulanması
 • Yöneticilikte kullanılan etkin bir takım çalışmasını temin edecek faktörlerin tayini ve uygulaması
 • Yönetici(Lider)´in birlik duygusu gelişmiş bir ekibi oluşturması ve bu ekibi karşılıklı güven duygusu içinde azami ve devamlı verimi sağlayacak ´kazan / kazan ´davranışlarına yönlendirilmesi
 • Takım üyelerinin, müşterek amaçlara ulaşması yolunda birbirlerinin olumlu yönde etkileyecek ikna yöntemleri
 • Yönetimde görev ve birey boyutlarına yönelik davranışlar üzerinde çeşitli uygulamalar( rol oynama, vaka, bireysel / grup çalışmaları
 • Kişiler arası iletişim yöntemlerinin tayini ve yönetimde iletişimin etkinliğini engelleyen faktörlerin analizi

SÜRE: 1 gün

Stratejik Yönetim ve Planlama

“Metodu olan topal, metotsuz koşandan daha çabuk ilerler.”
BACONHer şeyin hızla değiştiğini etrafınızdaki bir çok şeye bazen seyirci kaldığınızı mı düşünüyorsunuz?Değişimin olduğu yerde sabit kalmak, geride olmakla eşdeğerdir. Bu hızlı değişime ayak uydurabilmek için kurumların amaçlı ve planlı şekilde geleceği öngörebilmeleri ve buna uygun stratejiler geliştirerek, bunları hayata geçirebilmeleri gerekmektedir.AMAÇ

 • Yöneticilerin yönetme tekniklerini kazanarak bilinçli yönetme yeteneğini geliştirmek
 • Planlama yaparken Stratejik Planlama vizyonunda hareket etmelerini sağlamak
 • Yöneticilerin öngörü kapasitelerini geliştirip doğru kararlar almalarını sağlamak

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Neredeyiz?
 • Durum Analizi
 • Plan ve Programlar
 • Tüm birimler ve kurum için SWOT analizleri
 • Hedef kitle ve ilgili tarafların belirlenmesi

Hedefimiz?

 • Karşılaştırma ve çoklu senaryolar
 • Vizyon, Misyon ve İlkeler
 • Stratejik Amaçlar ve Hedefler: Somut ve ölçülebilir
 • Etkinlik ve Projeler: Yöntemler, ayrıntılı iş planları, insan kaynakları planlaması, bütçelendirme

Başarımızı değerlendirme?

 • İzleme: Raporlama, karşılaştırma
 • Değerlendirme ve Performans Ölçümü: Geri besleme, ölçme yöntemlerinin belirlenmesi, performans göstergeleri, performans yönetimi

Kurumlar ne yapmalıdır?

 • Stratejik Plan ile vizyon ve misyonlarını belirlemeli, yol haritalarını çizmelidir.
 • Kalite Yönetimi ile yol almalıdırlar.
 • Aldıkları yolu verilerle değerlendirerek ne kadar güvence sağladıklarını ölçmelidirler.

Alt bölümler ne yapmalıdır?

 • Kurum stratejik planı ile uyumlu kendi stratejik planlarını ve akreditasyon el kitaplarını hazırlamalıdırlar.
 • Öz değerlendirmelerini yapmalı, vizyon ve misyonlarını belirlemelidirler.
 • Kendilerine akredite olmuş örnek kurumlar seçerek yol haritalarını çizmelidirler.

SÜRE : 3 gün

Yönetimde Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri

“Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır.”
KONFÜÇYUSGünümüz iş yaşamında sürekli karşılaşılan problem tipleri farklı düşünce şekillerinden etkilenerek çözüm bulmayı gerektirir. Yöneticilerin ortak özellik ve faaliyetlerinin başında ise karar vermek ve problem çözmek gelmektedir. Bu konudaki başarı, direkt olarak yöneticinin ve işletmenin geleceğini etkiler.AMAÇ:

 • Karar verme ve problem çözme becerilerini bilimsel yöntemlerle inceleme
 • Bu becerileri edindirecek farklı yaklaşımların en pratik ve yararlı olanlarını örnek uygulamalarla ele alarak yaşama geçmesi sağlamak

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Yönetimde Karar Verme Süreci
 • Karar Verme Süreci Özellikleri
 • Karar Vermede Belirlilik ve Belirsizlik Dereceleri
 • Kara Verme Modelleri
 • İyi Bir Kararın Özellikleri
 • Karar Vermede Amaçların Önemi
 • Kararlıların Etkinliğinde Rol Oynayan Faktörler
 • Karar Türleri
 • Karar Vermede Grup Yaklaşımları
 • Vroom-Yogo Modeli
 • Delphi Tekniği
 • Vaka Çalışması
 • Problem Çözme
 • Problem Çözme Süreci
 • Problem Çözmenin Dayanakları
 • Geleneksel Yaklaşım
 • Kişisel Deneyimler
 • Uzmanlara Dayalı Problem Çözmeler
 • Bilimsel Problem Çözme Süreci
 • Problem Çözmede Kullanılan Kalite Geliştirme Araçları
 • Akış Şeması (Örnek Olay Çalışması)
 • Ishıkawa Diyagramları (Örnek Olay Çalışması)
 • Preto diyagramı (Örnek Olay Çalışması)
 • Dağılım Diyagramı (Örnek Olay Çalışması)
 • Puko Çevirimi (Örnek Olay Çalışması)
 • Histogramlar (Örnek Olay Çalışması)
 • 6 Şapka Düşünme Tekniği (Örnek Olay Çalışması)
 • Beyin Fırtınası Tekniği (Örnek Olay Çalışması)
 • Yaratıcı Düşünme (Örnek Olay Çalışması)

SÜRE: 2 gün (12 saat)

Yönetici Müzakere Programları

“Altını olan kuralı koyar, kuralı olan altını alır”
MURPHYMüzakere tarafların fikir ve görüşlerini karşı tarafa kabul ettirebilmek için girişilen bir iletişim aracıdır. Bunun sonucunda kazanımlar maddi veya idari olabilir. Hırs ve kaybetme korkusunu yenerek dengeleyen en planlı takım müzakereyi kazanır.AMAÇ:Katılımcıların yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki yatırımlarını, projelerini, işbirliklerini, satış ve satın alma aktivitelerini daha etkin yönetebilmelerini, kültürel farkındalıklarını artırmalarını, pazarlık ve müzakere yeteneklerini geliştirirken global bir vizyon edinmelerini sağlamaktır.EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Müzakere Nedir?
 • Müzakere Sanatının Tanımı, Türleri ve Müzakereyi Planlama
 • Başarılı Müzakerelerde Sart Olan Aşamalar (Aşamalar ve Süreçler)
 • Doğru Sonuca Götüren Etkin Müzakere Stratejileri (Stratejiler, Taktikler, Engeller ve Tuzaklar)
 • Satış – Satın alma Görüşmelerinde Müzakerecinin Geliştirmesi Gereken Genel Tutumlar
 • Müzakerelerde Sosyal / Kültürel ve Algısal Farklılıkların Yönetimi – Empati
 • Müzakerelerde; Hazırlık, Konum Alma, Pazarlık, Karar Verme, Anlaşma, Kapatma ve Takip
 • Müzakere ve Çatışmada Etik Kavramı, Anlaşmazlıkların Çözüm Yolları
 • Müzakerede Psikolojik Etkileşim, Her Şeyin Başı İletişim, Müzakereye Hazır Olmak
 • Müzakere Süreçleri; Hazırlık, Konum Alma, Pazarlık, Karar Verme, Anlaşma, Kapatma ve Takip
 • Karşı Tarafı Tanıma, Tutum Geliştirme, Beden Dili Yorumlama ve Algılama
 • Çatışma Yönetimi, Anlaşmazlıkların Çözümünde Müzakere Becerilerinin Kullanılması
 • Tüm Yöneticiler İçin Altın Müzakere Anahtarları
 • Uygulamalı Müzakere Manevra ve Oyunları
 • Karşı Tarafı Tanıma, Tutum Geliştirme, Beden Dili Yorumlama ve Algılama

SÜRE: 2 gün

Yönetici Geliştirme Programı

“Hayat geç kalanları hiç affetmez.”
GORBACHOVLiderlik doğuştan değil, öğrenilebilir bir olgudur. Kariyer planlarımızda yöneticilik, liderlik sürekli yer almasına ragmen yaşamda bu hedefini yakalayabilen kişi sayısı sınırlıdır.Yönetici geliştirme programı ile satış gücü yönetimi, takım çalışması, astlarla ilişki geliştirebilme, liderliğin katmanları, yöneticilik fonksiyonlarını bilgiden beceriye dönüştürebilme, yetkinliklerin arttırılması olarak planlanmıştır.AMAÇ:

 • Yönetime yeni katılan ya da geliştirilecek ara yöneticilere ortak dil ve görüş kazandırmak
 • İletişimle ilgili bilgileri kullanarak, etkili iletişimi gerçekleştirebilmek,
 • Bireysel ve kurumsal gelişime katkıda bulunmak,
 • Temel liderlik kuramları ile birlikte temel liderlik özelliklerini tanıtarak uygun ve gerekli durumlarda liderlik yapabilme becerilerini geliştirmek,
 • Takım oluşturma ve yönetme stratejileri aracılığı ile takım çalışması ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek
 • Zaman yönetimi tekniklerini bilip kullanabilme,
 • Zamanı etkin kullanma yeterlikleri kazandırmak.
 • Çalışan bireylerin işe ilişkin motivasyonlarının artırılmasını sağlayacak teorik ve pratik bilgiler kazandırmak
 • Kurumsal verimlilikte motivasyonun önemini vurgulamak.
 • İş hayatında karşılaşılan stres kaynaklarını tanıtmak;
 • Stres olgusunun bireysel ve kurumsal boyuttaki zararları hakkında bilgi vermek;
 • Stresle başa çıkmak için bireysel kurumsal stratejileri öğretmektir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • Kurumsal yaşam süreci.
 • Rekabet ortamında farklılık yaratmanın koşulları
 • Günümüz pazarlama faaliyetlerindeki değişim
 • Vizyon/Misyon Çalışması
 • İşletmelerde verimlilik ve başarı alanları
 • Bölgesel hizmet kalitesindeki farklılık
 • Ana şirket entegrasyonu ve getirileri
 • İnsanın Kendini Keşfi ve yöneticilik becerileri
 • Bölgesel Planlama ve hedef belirleme Organize etme ve görevlendirme
 • Etkin Yöneticilik ve Bölgesel satışta etkinliği sağlama ve liderlik
 • Kalite ,kişisel kalite ,kalite kimliği
 • Etkili dinleme
 • Davranış modelleri
 • İletişim
 • Bir iletişim süreci olarak kurumsal yaşam.
 • İşgünü-iletişim ilişkileri
 • Yukarı, aşağı, yana, dışarı iletişim ilişkileri
 • İşyerinde iletişim özellikleri
 • Biçimsel ve öznel iletişimi kullanma
 • Liderlik
 • Liderlik Kavramının Evrimi
 • Liderlik Davranışı
 • Liderlik Becerileri
 • Durumsal Liderlik
 • Dönüşümcü ve Yönetsel Liderlik
 • Örnek Olaylar
 • Takım çalışması
 • Türk Kültürü Ve Takım Çalışması
 • Takımın Önemi
 • Grup-Takım Karşılaştırılması
 • İdeal Takım Nitelikleri
 • Takım Dinamikleri
 • Takımda Oluşum Süreci
 • Takım Türleri
 • Takım Çalışmasında Sorun Çözme Ve Karar Verme
 • Takımda Engeller
 • Örnek Olaylar
 • Astlarla ilişki geliştirme
 • Motivasyon
 • Yönetim fonksiyonları ve motivasyon
 • Motivasyon faktörleri
 • Motivasyonun önemi
 • Başlıca motivasyon teorileri
 • Çalışanların temel güdülerinin artırılması
 • Motivasyon yaklaşımları
 • Ekonomik motivasyon araçları
 • Duygusal ve sosyal motivasyon teknikleri
 • Stres yönetimi
 • Stres ve kişilik ilişkisi
 • İş hayatında stres kaynakları
 • Stres belirtileri ve etkileri
 • Stres-performans ilişkisi
 • Stresle başa çıkmada bireysel ve yönetsel stratejiler
 • Çatışma
 • Kızgınlığın yönetimi
 • Çatışma yönetimi stratejileri
 • İncitmeden eleştirmek
 • İletişim,iletişimde anlam köprüsü
 • İletişim engelleri
 • Zor durumlarla başa çıkabilme
 • Etkin zaman kullanımı
 • Zaman Yönetimi Tanımı ve Teorik Çerçevesi
 • Zamanı Etkili Kullanmama Nedenleri-Zaman Tuzakları
 • Zamanı Etkili Kullanma Teknikleri
 • Delegasyon Nedir?
 • Delegasyonun Önemi
 • Delegasyonun Yararları
 • Delegasyon prensipleri
 • Neyi ne zaman kime nasıl
 • Delegasyonu Olanaklı Kılan Faktörler
 • Delegasyonun Önündeki Engeller
 • Delegasyon ve İletişim
 • Delege Edilecek Görevler ve Kişiler
 • Başarılı Delegasyon İçin Öneriler
 • Delegasyon Sürecinin Aşamaları
 • İşi Açık ve Net Olarak Tanımlama
 • Çalışanları Eğitme
 • Delegasyonu Zorlaştıran Engelleri Ortadan Kaldırma
 • Gerekli Kaynakları Sağlama
 • Denetleme
 • Sonuçları Değerlendirme

SÜRE : 5 gün

Yaratıcı Düşünme ve Beyin Fırtınası

“Herkes aynı şeyi düşünüyorsa kimse bir şey düşünmüyor demektir.
ALBERT LİPMANNÖnemli bir karar aşamasında, zamanınız dar ve imkanlarınız kısıtlı ise farkında olmadan yaratıcılığımız devreye giriyor. Ancak içinde bulunduğumuz rekabet dünyası yaratıcılığın sistemli ve isabetli şekilde işlemesini öngörüyor. Yaratıcı Düşünce çalışmaları kişinin kendini keşfetme yolculuğunda yaratıcılığını geliştirmesi, sosyal ilişkilerinde başarıyı yakalayabilmesi için, kişiyi yüreklendirir.AMAÇ:

 • Bireylerin yaratıcılıklarını engelleyen etmenleri kaldırmalarını sağlamak,
 • Bilgi ve birikimlerini drama vasıtasıyla verimli ve yaratıcı biçimde etkinleştirerek duygu yönetimi ve sorun çözme becerilerini geliştirmek
 • Yaratıcı birçok fikrin arasından uygun olanın seçilmesini saptamak
 • Seçilen fikrin uygulamaya dönüştürülmesinde izlenecek yolun planlama yöntemlerini öğretmektir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • Beden Dili
 • Jest, mimik, duruş
 • Empati Kurma
 • Duygu ve Düşünceleri Etkin İfade Etme
 • Etkin ve Akıcı Konuşma
 • İlgiyi Canlı Tutma
 • Grup Dinamiği
 • Güven Çalışması
 • Analiz Etme
 • Eleştirel Bakış
 • Farkındalık
 • Konsantrasyon
 • Pozitif Tutum

SÜRE : 2 Gün

Takım Dinamikleri ve Motivasyon Yönetimi

“Başarı; fikir ve motivasyonun birleşimiyle oluşur.”
THOMAS J. WATSONİş yaşamında birbirinden farklı karakterde ve hedefteki insanları ortak bir potada birleştirmek güçtür; ancak onları bu ortak hedefe inandırıp eyleme geçmelerini sağlamaksa daha güçtür. İşlerin zamanında ve hedefe uygun olarak yapılması için ortak paydaya farklı yöntemlerle katkıda bulunacak, profesyonel çalışan bir takıma ihtiyaç vardır.AMAÇ:

 • Şirket çalışanlarında, üstün takım performansı oluşturmak
 • Hizmet kalitesini artırmalarını ve vizyon sahibi takım olmalarını sağlamak
 • Departmanlar arası iletişim problemlerini ortadan kaldırarak anlaşmazlıkların çözümü sağlamak
 • İyi bir takımın üyesi olmanın avantajlarından yararlanmayı sağlamak
 • İyi bir takım olmak için gerekli davranışları alışkanlık edinip, çözümlerin sürekliliğini sağlamaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Takım çalışması, toplam kalite yönetimi ve verimlilik zinciri
 • Takımı başarıya götüren temel faktörler ve profesyonel bakış
 • Takım Çalışmasının sürekli etkinliğini artıracak başarılı bir iletişim sürecinin yaratılması
 • Kalabalık, grup ve takımın farklılıkları
 • Üstün performanslı takımın nitelikleri ve takımı başarısızlığa uğratan faktörlerin analizi
 • Takım çalışmasında görev ve birey boyutlarına yönelik davranışlar üzerinde çeşitli uygulamalar ( rol oynama, vaka, bireysel / grup çalışmaları
 • Self motivasyon ve takım motivasyonu geliştirme ve biz anlayışı
 • İletişimi etkin kullanmak, sen-ben mesajları ve olumlu feedback
 • Kazan – kazandır” anlayışıyla takımlarda profesyonel yarışma
 • Farklı bakış açıları ve yeteneklerden, olumlu dinamizm ve sinerji geliştirmek *Yaratıcı yaklaşımla olumlu paradigma geliştirme ve anlaşmazlıkların çözümü
 • Yöneticilikte kullanılan etkin bir takım çalışmasını temin edecek faktörlerin tayini ve uygulaması
 • Takım üyelerinin, müşterek amaçlara ulaşması yolunda birbirlerinin olumlu yönde etkileyecek ikna yöntemleri

SÜRE: 2 gün

Liderlik Yönetimi

“Birinci adamlar güneşi, ikinci adamlar gölgeyi severler.”
BERNARD SHAWÇağımızda yönetim, kendi başına uzmanlık gerektiren ayrı bir iş kolu olarak yer almaktadır. Profesyonel yöneticilik olarak tanımlanan meslek türü ne olursa olsun insan yönetir ve başarısı da yönetim performansıyla direkt ilgilidir. Yöneticiliğin bir tür toplumsal liderlik olması gerektiğini anlatan eğitim programımız, liderliğe ve yönetime bakış açınızı değiştirerek evrensel uygulamaları hayatınıza geçirecektir.AMAÇ:

 • Lider ve koç konumundaki yöneticilerin bu alandaki yetkinliklerini geliştirmek ve kendisine bağlı kadroların performanslarını yükseltmektir.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Organizasyonların doğası ve amaçları
 • Organizasyonlarda vizyon ve misyon kavramlarının oluşturulması
 • Paydaşlar ve amaçları
 • Organizasyon yapıları
 • Organizasyonel ilişkiler (FORMAL – INFORMAL)
 • Yönetim seviyeleri ve bu seviyelerle ilişkili görev ve sorumluluklar
 • Yönetim bileşenleri ,Planlama ,Organizasyon
 • Motivasyon
 • Kontrol
 • Lider nedir? Yönetici nedir?
 • İşletmelerde yönetim tarzları; Otokratik yönetici ,Koruyucu -Birlikçi-destekçi-başıboş yönetici
 • Lider neden gereklidir?
 • Astların gelişim seviyelerine göre durumsal liderlik
 • Liderlikte başarıya götüren faktörler

SÜRE: 2 gün

Stres Yönetimi

“Hayatın zorlukları sizi felç etmek için değil, kim olduğunuzu keşfetmeniz için vardır.”
B.J.REAGONBireysel başarı, kişilerin gündelik hayatlarında karşı karşıya kaldıkları stresi iyi yönetmelerine bağlıdır. Çalışanlar için stres yönetimi eğitimi, stresi kontrol altına almak ve olumsuz etkilerini azaltmak, stres yaratan kaynakların(kişisel, sosyal ve iş hayatıyla ilgili) neler olduğunu öğrenerek, stresle baş edebilmek için ne tür yöntemlerin izlenmesi gerektiğini anlatmaktadır.AMAÇ:

 • Katılımcılara strese neden olan sebepleri öğretmek
 • Yaşam şekli ile stres arasında bağlantı kurarak, bireysel çözümler üretmek
 • Stresle başa çıkma becerileri edinmek
 • Strese karşı güç kazandırıcıların neler olduğunu öğrenmektir.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Stres Kavramı Oluşumu ve Kaynakları
 • Stresin Algılanışı ve Verilen Tepki
 • Stres Düzeyini Etkileyen Unsurlar
 • Akılcı Yaklaşım
 • İhtiyaç ve Kişilik Analizi
 • Stresin Vücuda Verdiği Olumsuzluklar
 • Stresle Baş Etme Yöntemleri
 • Nefes Alma Teknikleri
 • Zihinsel Düzenleme Tekniğini Kullanma
 • Otojenik ve Progresif Gevşeme Teknikleri
 • Stresin Neuro Linguistic Yapısı
 • Duyguları Yönetme
 • Meditasyon Teknikleri

EĞİTİM SÜRESİ : 2 gün

Kriz Yönetimi

“Kriz kelimesi Çince yazıldığında iki harften oluşmaktadır; bu harflerden biri tehlikeyi, diğeri ise fırsatı temsil etmektedir.”
J.F. KENNEDYKrizi fırsata dönüştürmeye ne dersiniz?Kriz döneminde, işletmenin ayakta kalabilmesi, kurumun krizden zararsız ya da en az zararla çıkacağı yolun doğru ve zamanında tayin edilebilmesi çok önemlidir. Kriz süresince her anın ve kararın büyük önemi vardır. Yönetsel kararsızlıklar ve yönetimde yaşanan panik, zincirleme karar ve yaklaşım hatalarına ve dolayısı ile kuruma büyük zarar verecek hataların yapılmasına yol açabilir.AMAÇ:

 • Kriz dönemlerinde yöneticiler, ne tür stratejilere sahip olmaları gerektiği ve hangi adımları atmalarının uygun olacağı konusunda bilgileneceklerdir.

EGİTİM İÇERİĞİ:

 • Gelişmeler ve Yeni durumlar,
 • Kriz Tipleri,
 • Global Kriz (Systematic And Systemic)
 • İlk tepki/yapılanlar, durum tespiti,
 • Kriz/ Kaostan çıkmak için altın adımlar,
 • Hazırlıklı olmak, Önlemler, S.W.O.T Analizi,
 • Aksiyon Planları,
 • Kontrol Listesi Yeni Ekonominin Trendleri,
 • Globalizasyon Etkileri,
 • Stratejiler,
 • Risk ve Kriz İlişkisi Kaynakların Kullanımı,
 • Halkla İlişkiler, Bazı genel hatalar,
 • Beklenmeyene hazırlıklı olmak
 • Organizasyonlar için Kriz ve Bireyler,
 • Kurumsal Disiplin Koordinasyon, Deneyim Transferi,
 • İletişim , Motivasyon ve Sinerjiler
 • Problem Çözme yönetimi; Örnek Olaylar (Ülke, Şirket, Birey)
 • Koçluk,
 • Birleşme&Satın almalar,
 • Değişim Mühendisliği Bilgi / Süreç
 • Kriz Planlama Eğitimi,
 • Kriz Yöneticileri, Liderler, Guru, Danışmanlar, Kahramanlar ve Fırsatçılar
 • Örnek Çalışmalar,
 • Kurumsal Risk Yönetimi Anketİ,
 • Soru&Cevap ve Değerlendirme Çalışması

Zaman Yönetimi

“Zamanı kötü kullananlar, zaman kısalığından en çok şikayet edenlerdir.”
LA BRUYERBu eğitimin amacı katılımcılara kısıtlı bir kaynak olan zaman kavramını daha iyi anlama, zamanı boşa geçiren etkenleri tespit etme ve ortadan kaldırma, önceliklerinin neler olduğunu daha gerçekçi tespit ederek zamanı daha proaktif yönetme, bir masa ve ajanda düzeni oluşturma ve verimli zamanı arttırma şekillerini aktarmaktır.AMAÇ:

 • Katılımcılar, zamanın değerini ve Kişisel Zaman Yönetimi´nin önemini kavramayı,
 • Kendi zamanlarını daha iyi organize ederek önceliklerini belirlemeyi,
 • Ajandalarını daha iyi kullanmayı ve daha etkin bir masa düzeni oluşturmayı,
 • Telefon görüşmelerini daha iyi yönetmeyi,
 • Daha başarılı toplantılar yaparak daha belirgin sonuçlar elde etmeyi,
 • Zaman kaybına yol açan durumlarda nasıl “Hayır” demeyi,
 • “Zaman Kaybettiricileri “hayatlarından çıkartıp, “Zaman Kazandırıcıları” hayatlarına dahil etmeyi öğrenmek.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • Zaman nedir? Zaman nasıl tanımlanır?
 • Zamanı farklı algılama
 • Zamanın önemi, Zamanı nasıl harcarız?
 • Zaman yönetimi nedir ve neden gereklidir?
 • Zaman yönetimi ve davranış biçimleri,
 • Zamanı etkin kullanmanın faydaları,
 • Zaman yönetimi karşısındaki engeller (Zaman tuzakları / Kişisel ve kurumsal zaman hırsızlarının tespiti)
 • Kişisel faktörler (Mükemmeliyetçilik, erteleme, kendine aşırı güven, kendine güvensizlik ve yüksek kaygı, hayır diyememe, iletişim bozuklukları
 • Çevresel faktörler (Beklenmeyen ziyaretçiler, telefon görüşmeleri, açık kapı politikası, verimsiz toplantı süreci, olumsuz çalışma ortamı)
 • Örgütsel faktörler
 • Mekaniksel faktörler
 • Zaman yönetimi konusunda önyargılar
 • Zaman yönetimi teknikleri
 • Zaman yönetiminin uygulanması
 • Var olan alışkanlıkların gözden geçirilmesi ve Zamanı Etkin Kullanmak için harekete geçilmesi
 • Zamanı etkin kullanmak için çözüm önerileri.

SÜRE: 1 gün

Toplantı Yönetimi

“Eğer bir problem birçok toplantı yapmayı gerektiriyorsa; toplantı yapmak, problemi çözmekten daha önemli hale gelmiş demektir.”
PAUL DICKSONYönetimde hem sağlıklı bilgi alışverişi hem sorunların tartışılması hem de etkili ve doğru karar alabilmek için iyi bir toplantı yönetimine ihtiyaç vardır. Günümüzde az zamanda çok ve etkili iş yapabilmenin en önemli bölümünü toplantı yönetimi oluşturmaktadır.AMAÇ:

 • Etkin toplantı yönetimi için gereken koşullar ve kullanılması gereken yöntemlerin kavranmasını sağlamaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Toplantı Amacı
 • Toplantı Çeşitleri
 • Toplantı Hazırlıkları
 • Gerekli Öğeler
 • Ortam
 • Katılımcı Belirleme
 • Oturum Düzenleri
 • Toplantı Yöneticisinin Sorumlulukları
 • Toplantıda Etkili Sunum
 • Gündem Bütünlüğü
 • Toplantının Verimliliği
 • Toplantının Yönetimi
 • Toplantıda Zaman Yönetimi
 • Toplantıda Akış Kontrolü
 • Katılımın Sağlanması
 • Karar Alma
 • Tutanak Tutulması
 • Toplantı Sonrası Takip

SÜRE : 1 gün

Profesyonel Takım Yönetimi

“Bir araya gelmek bir başlangıçtır. Bir arada kalmak bir ilerlemedir.
Bir arada çalışmak ise başarının ta kendisidir.”
HENRY FORDYönetici, kadrolarını kendi başına amaca ulaşabilen insanlar haline getirebilmelidir. Takım lideri belirli bir durumda, belirli koşullar altında bir gruptaki insanların örgütsel hedeflere ulaşmak için gönüllü olarak çalışmasını teşvik eden, ortak hedeflere ulaşmada yardımcı olan, deneyimleri aktaran ve uygulayan olmalıdır.AMAÇ:

 • Modern yöneticiliğinin gerektirdiği temel prensip ve teknikleri öğrenme
 • Yöneticiliğin profesyonel etkinliğini ve verimini arttıracak metotların bir sistem dahilinde uygulama
 • Yöneticiler, aynı zamanda birer lider olarak, bireylerin müşterek hedefler doğrultusunda daha başarılı bir ´Takım´ halinde çalıştırmasını sağlamaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Yöneticilik fonksiyonlarının ve Liderlik fonksiyonlarının genel bir analizi ve bu fonksiyonların paralelinde etkin bir takım çalışmasında yöneticinin hayati rolü ve sorumlulukları
 • Belirli durumlarda ´Durumsal Liderlik´ tekniklerinin pratik ve insan davranışlarını etkileyici bir biçimde uygulamaya konulması
 • Planlama, görevlendirme(delege etme)ve kontrol fonksiyonlarının yapısı ve bu yapı içinde gerekli tekniklerin uygulanması
 • Yöneticilikte kullanılan etkin bir takım çalışmasını temin edecek faktörlerin tayini ve uygulaması
 • Takım Çalışmasının sürekli etkinliğini artıracak başarılı bir iletişim sürecinin yaratılması
 • Kalabalık, grup ve takımın farklılıkları
 • Üstün performanslı takımın nitelikleri ve takımı başarısızlığa uğratan faktörlerin analizi
 • Yönetici(Lider)´in birlik duygusu gelişmiş bir ekibi oluşturması ve bu ekibi karşılıklı güven duygusu içinde azami ve devamlı verimi sağlayacak ´kazan / kazan ´davranışlarına yönlendirilmesi
 • Takım üyelerinin, müşterek amaçlara ulaşması yolunda birbirlerinin olumlu yönde etkileyecek ikna yöntemleri
 • Takım çalışmasında görev ve birey boyutlarına yönelik davranışlar üzerinde çeşitli uygulamalar( rol oynama, vaka, bireysel / grup çalışmaları
 • Kişiler arası iletişim yöntemlerinin tayini ve yönetimde iletişimin etkinliğini engelleyen faktörlerin analizi
 • Katılımcıların kişisel, aynı zamanda yönettikleri ünitelerin etkinliğini arttırmak amacıyla uygulayacakları bir ´Hareket Planı´nın hazırlanması

Müzakere Becerileri ve Sunum

“Tartışma ile müzakere arasındaki fark kanaatlere göre değil, verilere göre hareket edilmesidir.”
HENRY FORDBaşarılı bir müzakere karşılıklı ilişkilerde psikolojik bir oyun gibi algılanmalı ve uygun taktiklerle bu oyunun başarıya ulaşmasını gerektirmektedir. Karşımızdaki kişilerin davranışlarının bizi yıldırmak için bilinçli yapıldığını düşünerek, kurum çıkarlarını göz önünde bulundurmak ve kazan-kazan kuralıyla hareket etmemizin bu oyunu kazanmamızda etkisi büyük olacaktır.AMAÇ:

 • Katılımcılar etkilemede kullanılacak güçlerin ayrımına varmak
 • Uygun müzakere tarzını belirlemek
 • Müzakere becerilerini öğrenip, uygulamak
 • Müzakere öncesi hazırlık, müzakerenin yönetimi ve sonrasının planını yapabilmek
 • Pozisyonunun farkında olarak bazı önemli püf noktaları edinmek
 • Kazan-kazan taktiğiyle etkili iletişim kurabilmek

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • Pazarlık – ikna – müzakere becerilerinin uygulamadaki farklılıkları
 • Müzakerelerde soru sorma yöntemleri ve zor müşteri uygulamaları
 • Müzakereye hazırlanma sürecini tanımlama
 • Müzakereye proaktif hazırlık, olumlama ve model alma teknikleri
 • Müzakere esnasında gerekli iletişim ve çatışmaya çözümsel yaklaşım becerileri ve taviz prensiplerini tanımlama
 • Farklı iletişim profilleri
 • Güven yaratma
 • Fayda sunumu ve çıkar maksimizasyonu
 • Müzakere veya satış sürecinde itirazları birer fırsat gibi algılayıp, tatmin yaratabilme
 • Satın almacının kişilik ve başarı kriterlerini algılamada profesyonellik
 • Satın alma tarafının uygulayabileceği beyaz hileler ve taktikler
 • Tüm satış kapatma taktikleri uygulamalı
 • Her iki tarafın da kazançlı çıktığı müzakere
 • “Karşılıklı kazan / kazan”ı yakalamak için gerekli stratejiler
 • Zor müşterilere karşı Müzakere stilleri ve uygulamaları
 • “Kazan / kazan” taktiklerin kurumsal satıştaki uygulaması
 • Zor müşterilere karşı taktikler ve önlemler

SÜRE: 3 gün

Yöneticiler İçin Duygusal Zeka

“İnsanların en büyüğü,düşünceleri ile duyguları arasında köprü kurabilendir.”
BONAPARTEGünümüzde giderek daha önemli hale gelen Duygusal ve Sosyal Zeka becerilerinin geliştirilmesi ve farkındalığının artırılması yönetim ve yöneticilik becerilerinin ortaya koyulmasında gözle görülür farklar yaratmaktadır.AMAÇ:

 • Katılımcılar duygusal zekanı, iş hayatında etkileri ve kullanılması ile ilgili olarak bilgi, beceri, yüksek farkındalık kazanmak
 • Duygu ve sosyal ilişki temelli sorunlara çözüm getiren bakış açıları edinmek
 • Duygularını başarıyla yöneterek etkili liderlik becerileri edinmek

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Duygusal Zeka Becerilerin öğretilmesi neden gereklidir?
 • Duygusal Zekâ ile ilgili yapılan çalışmalar
 • Beyin yapımız.
 • Duygu Dünyamız.
 • Duyguları Tanımak
 • Kendi duygularını inceleyerek farkındalık oluşturmak
 • Kendi güçlü yanlarını ve sınırlarını belirlemek
 • Özdeğer ve yetenekleri konusunda sağlam bir anlayışa sahip olmak
 • Duyguları Yönetmek
 • Rahatsız edici duygu ve dürtülerini kontrol altına almak
 • Değişen durumlara uyum sağlamak için esneklik geliştirme
 • Eyleme geçip fırsatları yakalamaya hazır olmak.
 • Olayların iyi yönlerini görmek.

SÜRE: 2 gün

Konuşmayı Başlat
WhatsApp iletişime geçin!
Merhabalar
Size nasıl yardımcı olabiliriz?